Elektroonilise müügi kasutajaleping (edaspidi Kasutajaleping) on põhikirja alusel tegutseva Sand Art OÜ interneti-poe www.sandart.ee (edaspidi Müüja) ja ostja (edaspidi Ostja) vahel sõlmitud tellimuse (edaspidi Tellimus) ja/või ostu-müügilepingu (edaspidi Leping) kohustuslik ja lahutamatu osa. Kasutajaleping tutvustab Ostjale ostu-müügi ja kohaletoimetamise tingimusi Müüja interneti-poes (edaspidi E-pood).

1. E-pood

1.1. Müüja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Ostjale.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutajatingimustes kokkulepitust.

2.2. Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Ostjale.

2.4. Ostjal on õigus Kasutajatingimused endale alla laadida või välja printida, millega on tagatud võimalus vastava info salvestamiseks ja taasesitamiseks püsival andmekandjal.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. Kuvatavad tooted on reeglina laos olemas. Kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.2. Kui toode puudub laost, siis tellimust ei ole võimalik täita. Sel juhtumil võtab Müüja kasutajaga ühendust ja pakub välja võimaliku uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab Ostjale raha hiljemalt 30 päeva jooksul.

3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. Müüja annab endast parima, et kuvada võimalikult head ja korrektset tootekirjeldust, kuid vaatamate sellele ei pruugi e-poes olevad tootekirjeldused olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele ku ka juriidilistele isikutele.

3.5. Ostja valib välja soovitud tooted ning seejärel kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronpost, kättetoimetamise viis) ning tasub toodete eest valitud makseviisiga.

3.6. Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.7. Müük toimub siis, kui Ostja on teinud ülekande e-poe väljastatud arve alusel.

3.8 Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluvast summast laekumisest Sand Art OÜ arvelduskontole.

4. Hinnad

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu.

4.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu. Kui E-poes Ostja esitas ja tasus tellimuse siis kohustub Müüja tarnima Ostjale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

4.3. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest tehnilise vea olemasolul, mille tõttu on E-poes toote hind olnud ekslik.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1. Ostjal on õigus valida erineva kauba kättesaamisviiside vahel.

5.2. Laos olevad Kaubad toimetatakse teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires üldjuhul 3 tööpäevaga.

6. Lepingust taganemine enne Müüja poolset lepingu täitmist

6.1. Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset täitmist Kasutajalepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale teatama. Teade tuleb saata Müüja elektronposti aadressil info@sandart.ee E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani peale Müüja poolset Kasutajalepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutajalepingu peatükile „Tagastusõigus".

6.3. Müüja kannab Ostjale tasutud summa tagasi hiljemalt 5 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

6.5. Müüjal on õigus lepingust taganeda või leping üles öelda, juhul kui tellitud kauba varud on ammendunud.

6.6 Ostjat informeeritakse lepingust taganemisest või selle ülesütlemisest viivitamata kas telefoni, elektronkirja või posti teel. Ostja tasutud ettemaksed tagastatakse sellisel juhul Ostja arvelduskontole viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

7. Tagastusõigus

7.1. Ostjal on õigus tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul peale kauba kättesaamist. Ostja on kohustatud toote tagastama Müüjale 3 päeva jooksul arvates tagastusavalduse esitamisest.

7.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

7.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-mailile info@sandart.ee ja tagastada kaup koos pakendiga kauba kättesaamise kohta (kas elukohajärgsesse postiasutusse või SmartPOST'i pakiautomaati).

7.4. Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve.

7.5. Kui tagastus jõuab Sand Art OÜ-ni, saadame paki kättesaamise kohta kinnituse Sinu e-posti aadressile ja/või Sinu konto kaudu e-poes. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Sinu pangakontole 5 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Sand Art OÜ poolt.

7.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

7.7. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Ostja kuni 10 euro ulatuses.

7.8 Müüja ei vastuta kauba loomuliku kulumise ning puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, ebaõige hooldamise või rikkumise tõttu. Juhul, kui tagastamisele kuuluv kaup on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitatada toote väärtuse vähenemine.

7.9. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutajalepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1. E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

8.2. Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

8.3. Vahetuste ja tagastamiste käsitlemine võtab aega kuni kolm (3) nädalat (eeldades kauba olemasolu laos).

8.4. Kõik kulud, mis on seotud toote transpordiga tehnilise teenistuse keskusesse ja tagasi, katab Ostja.

8.5. Pärast Müüja garantiiaja lõppu ei vastuta Sand Art OÜ tootja poolt pakutavate garantiitingimuste eest.

9. Privaatsuspoliitika / andmete turvalisus

9.1. Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.

9.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.4. Registreeritavate iskuandmete koosseisu kuuluvad Ostja andmed (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, tellimuse tarnimise viis, kasutatud makseviis) ja e-poe kasutajalepinguga nõustumine.

9.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale, edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

9.6. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. See lehekülg on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mida pakub RapidSSL ning mis tagab, et Ostja saab ohutult online'is oste teostada.

9.7. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.8. Müüja jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Ostja isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.9. Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada registrist.

9.10. Ostja annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

10. Vastutus

10.1. Müüjal lasub omavastutus kuni toote müügihinna ulatuses.

10.2. Ostja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

10.3. Ostja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmise eest, samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4. Ostja vastutab täielikult Kasutajalepingu seaduse alusel heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tingitud kahjude eest nii Müüjale, teistele Ostjatele või kolmandatele isikutele.

11. Klienditeenindus

11.1. Klienditeeninduse telefon on +37258066573 ja e-posti aadress on info@sandart.ee

11.2.E-kirjadele vastame üldjuhul kolme tööpäeva jooksul.

12. Erimeelsused

12.1. Kõik vaidlused või lahkarvamused, mis tulenevad käesolevast Kasutajalepingust, sellega seotud asjaoludest või mis on seotud Kasutajalepingust tulenevate kohustuste täitmisega, lahendatakse läbirääkimiste teel, kui kokkulepet ei saavutata, siis kohtus.

13. MÜÜJA ANDMED
E-pood: www.sandart.ee
Reg. nr: 12701972
Aadress: Kallasmaa tee 33, Muuga küla, Viimsi 74004, Eesti
Arveldusarve: EE892200221060453311
Pank: Swedbank AS
E-post: info@sandart.ee
Tel. : +372 580 66 573


Made on
Tilda